Quản lý hoạt động của các thực thể thuộc mạng lưới kinh tế 998.

Mạng lưới kinh tế lưu thông sự thịnh vượng